Kunnossapitojärjestelmä on tärkeä osa yrityksen omaisuudenhallintaa

Kunnossapitojärjestelmä pitää omalta osaltaan yrityksen laitteet ja tuotanto-omaisuuden kunnossa, jotta tuotannon käyttövarmuus, käytettävyys, tehokkuus ja joustavuus toteutuvat. Kunnossapidon henkilöresurssit ovat kuitenkin aina rajalliset. Siksi kunnossapidon täytyy tapahtua optimaalisella kustannustasolla, tuotannon häiriintymättä, tehokkaasti ja turvallisesti. Tähän auttaa parhaiten moderni kunnossapitojärjestelmä.

Tyypillisiä kunnossapitojärjestelmässä hallittavia asioita ovat laitekanta, kriittiset varaosat, vikakirjaukset, huolto- ja kunnossapitotyöt, huoltohistoria sekä kunnossapidon dokumentaatio. Kun yrityksen toiminta on laajempaa ja sillä on tarve ylläpitää laajempaa tuotanto-omaisuutta tai useampia tuotantolaitoksia, kasvavat yrityksen henkilöstömäärä ja laitemäärä väistämättä.

"Silloin syntyy usein tarve hyödyntää kunnossapidossa ulkopuolisia kumppaneita. Samalla tarvitaan myös monipuolisempaa ja vaativampaan käyttöön suunniteltu kunnossapitojärjestelmä. Käyttäjämäärän kasvu ja kumppaneiden käyttö tuo vaatimuksia erilaisille käyttäjärooleille ja käyttöoikeushallinnalle, monipuolisemmalle töidenhallinnalle, suunnittelulle ja resursoinnille", listaa ALMAn Niko Pahkala.

Luotettavampaa tiedonsiirtoa järjestelmien välillä

Suurempi kunnossapidon henkilöresurssi vaatii suunnittelua ja ohjausta. Samalla se tarkoittaa tarkempaa kirjaamista ja raportointia. Kustannustenhallinta tulee myös entistä tärkeämpään rooliin, jolloin töihin kuluneet esimerkiksi työtunnit, varaosat ja näiden kustannukset saadaan tarkemmin näkyviin.

"Varaosien, nimikkeistön ja varastojen hallintaa sekä hankintoja täytyy optimoida. Tämä tuo vaatimuksia kunnossapitojärjestelmälle sekä yrityksen toimintaprosesseille. Hoidettiin varastot ja hankinnat sitten erp:llä tai kunnossapitojärjestelmällä, vaaditaan tietojärjestelmien välille toimiva integraatio. Vain sen kautta saadaan oleelliset kustannuksiin, hankintoihin ja varastoihin liittyvät tiedot synkronoitua järjestelmien välillä", huomauttaa Pahkala.

Kunnossapitoa sekä omaisuuden että elinkaaren hallintaa

Vanhempien kunnossapitojärjestelmien haasteita ovat usein heikohko kokonaiskuva, laite- ja järjestelmärelaatiot, käytettävyys, puutteelliset integraatiot sekä vajavainen käyttöönotto. Näiden vuoksi järjestelmiä on käytetty suppeasti ja niiden kattavuus on voinut jäädä pieneksi.

"Suurimmat kehitysaskeleet kunnossapitojärjestelmissä ovat tapahtuneet juuri edellä mainittujen heikkouksien voittamisessa. Myös yritysten ymmärrys järjestelmäprojektien luonteesta on muuttunut. Nyt ymmärretään, että niitä täytyy johtaa kuten kaikkia muitakin muutosprosesseja", muistuttaa Pahkala.

Kunnossapitojärjestelmät nähdään nykyisin usein osana laajempaa omaisuudenhallintajärjestelmää. Siihen liitetään perinteisten tuotantolaitteiden ja mekaanisen laiterekisterin hallinnan lisäksi myös muita teknisiä osa-alueita, kuten kiinteistöjä, putkistoja, sähkö- ja automaatio-omaisuutta, verkkoja, tietojärjestelmiä sekä palveluna ostettavia osa-alueita.

"Usein järjestelmät toimivat myös projektien ja suunnittelun rajapinnassa ja niitä hyödynnetään laajasti elinkaarihallinnassa."

Kiinnostuitko?

Kun haluat kuulla kunnossapito- ja omaisuudenjärjestelmistä lisää, ota yhteyttä ALMA Consultingiin ja Niko Pahkalaan niko.pahkala(at)alma.fi.